چهار جلسه

سرفصلها:
روش علمی
انواع تحقیق و روش تحقیق
داده ها
بیان مساله واهمیت وضرورت پژوهش
فرضیات، سوالات و اهداف
نمونه و جامعه آماری
نتایج و گزارش
.
.
به همراه یک ساعت مشاوره موضوعات و پاسخ به سوالات
لینک کانال
https://t.me/artartdesign