1

ضرورت موضوع 

بیان مساله و طرح موضوع

 راه حل

 نظریاتی که در این زمینه وجود دارد

 به چه نظریه ای رسیده ام

 نظر جامع را نشان دهد و نظرات رد شده و علت ردشدنشان را بیان کند،

 75 تا 300 کلمه 

 نباید گزارش یا فهرست باشد