استودیو آرا با بهره گیری از تیم مجرب آماده انجام تحقیق ها و پروژه های دانشجویی تئوری یا عملی، بخصوص پروژه های دانشجویان رشته های مختلف هنر می باشد.
09190077608