تدریس خصوصی دروس تخصصی کنکور هنر
کاردانی، کارشناسی، ارشد، دکترا
.
زبان تخصصی هنر
تاریخ هنر ایران و جهان
مکتب های هنری و ادبی
فلسفه هنر و فلسفه اسلامی
تاریخ ادبیات ایران و جهان
اطلاعات عمومی هنر
...
تدریس، برنامه ریزی، مشاوره و انتخاب رشته
.
.
تدریس با تضمین قبولی توسط مدرس دانشگاه
رتبه 1 دکترای هنر
رتبه 13 ارشد
رتبه 5 کارشناسی