تحقیق آماده سیر هنر در تاریخ
با موضوعات
هنر ایران؛ سلوکی، هخامنشی، ساسانی، اشکانی و...
هنر هند
هنر چین
هنر اسلامی
هنر بیزانس 
هنر روم
هنر یونان
هنر اتروسک یا اتروریا
هنر رومی وار
و....