خدمتی جدید از استودیو آرا؛
همکاران ما در استودیو آرا شامل نخبگان دانشگاهی و مدرسان و محققان باتجربه برای انجام پروژه های رشته های مدیریت، صنایع و زبان به ما پیوسته اند.
انجام پایان نامه، پروژه و ترجمه مرتبط با این رشته ها پذیرفته می شود.
تدریس خصوصی زبان انگلیسی و آلمانی و دروس تخصصی رشته های مدیریت و صنایع پذیرفته می شود.
شماره تماس 09190077608
ایمیل nnajafi_designer@yahoo.com