مترجمان همکار ما در استودیو آرا آماده پذیرش ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی کلیه مقالات و متون هنری می باشند.